Idrætsforeningen "Jarl", Arden - Stiftet 4. august 1902

§ 1 Navn og hjemsted
1.     Foreningens navn er Idrætsforeningen ”Jarl”, Arden. Dens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

 

§ 2 Formål
1.     Foreningens formål er at fremme sporten og sammenholdet blandt byens og egnens folk.

 

§ 3 Forbund
1.     Foreningen er tilsluttet DIF via specialforbund og DGI.

 

§ 4 Medlemmer
1.     Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

2.     Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5 Ledelse
1.     Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, som er højeste myndighed mellem 2 generalforsamlinger. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være medlem i de sportslige udvalg. Bestyrelsen samt formændene for de sportslige udvalg udgør foreningens ledelse.

2.     Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 2 medlemmer. Udvalgsformændene godkendes på førstkommende generalforsamling. Der vælges en suppleant til bestyrelsen ved hver generalforsamling. Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 1 revisor. Der vælges 1 revisorsuppleant ved hver generalforsamling.

3.     Bestyrelsen skal sikre sig, at der ved varslet møde blandt nedennævnte udvalgs egne medlemmer er valgt:
a)   i september måned:     Udvalget for fodbold bestående af 5 medlemmer
b)   i februar måned:          Udvalget for håndbold bestående af 5 medlemmer
c)   i marts måned: Udvalget for badminton bestående af 5 medlemmer
d)   i april måned:  Udvalget for svømning bestående af 5 medlemmer

Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt, nedsætte andre udvalg og dispensere fra antallet af udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at 2 er på valg i lige årstal og 3 på valg i ulige årstal. Til hvert udvalg vælges en suppleant for et år ad gangen.
Udvalgene vælger selv formand og øvrig konstituering. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.
Annoncering af medlemsmødet på klubbens hjemmeside samt eventuelt andet medie med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel.

4.     Valgbar til såvel bestyrelse som udvalg er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.


§ 6 Bestyrelse
1.     Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Der vælges en næstformand, en sportslig leder, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. I tilfælde af formandens fravær leder næstformanden mødet. Over bestyrelsens møder føres der en protokol, der godkendes af mødedeltagerne senest næste møde.


§ 7 Tegningsret
1.     Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§ 8 Kontingent
1.     Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.

2.     Restance i en idrætsgren medfører udelukkelse i idrætsforeningens øvrige idrætsgrene.

 

§ 9 Regnskabsår
1.     Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

 

§ 10 Hæftelse
1.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2.     Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover betaling af kontingentet.

3.     Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 11 Generalforsamling
1.     Medlemmerne er foreningens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest den 15. februar og annonceres på klubbens hjemmeside og eventuelt andet medie med angivelse af dagsorden med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel.

2.     Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

3.     Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

4.     Fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Endvidere har fremmødte forældre eller værger til aktive medlemmer under 16 år ligeledes stemmeret med en stemme pr. medlem, dog maksimalt en stemme pr. fremmødt.

5.     Ved valg af ikke tilstedeværende kandidater skal skriftligt tilsagn fra disse foreligge.

6.     På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.

7.     Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 12 Dagsorden for ordinær generalforsamling
1.     Valg af dirigent (Der ikke må være medlem af bestyrelsen).

2.     Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3.     Aflæggelse af de sportslige udvalgs årsberetninger til godkendelse.

4.     Fremlæggelse af årsregnskabet med påtegning af foreningens revisorer til godkendelse.

5.     Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse.

6.     Fremlæggelse af årsregnskabet for Jarl Ardens Fond til orientering.

7.     Behandling af indkomne forslag.

8.     Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode:
A.  Formand (på ulige årstal).
B.  2 medlemmer (på ulige årstal).
C.  2 medlemmer (på lige årstal).
D. Suppleant.

9.     Godkendelse af udvalgsformænd til ledelsen.

10.  Valg af revisorer.
A.  1 revisor (på ulige årstal).
      1 revisor (på lige årstal).
B.  Suppleant.

11.  Valg af tre medlemmer til Jarl Ardens Fond (hvert år).

12.  Valg af to medlemmer til Arden-Hallens forretningsudvalg:
A.  1 medlem (på ulige årstal).
      1 medlem (på lige årstal).
B.  1 suppleant.

13.  Valg af et medlem til Jarl’s Venners bestyrelse (hvert år).

14.  Eventuelt

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
1.     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer jfr. paragraf 11 stk. 4 stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling – dog med angivelse af dagsorden.

 

§ 14 Ophør
1.     Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede deltagere på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse paragraf 13). Ved foreningens ophør overføres eventuelle midler til Jarl Ardens Fond.

 

 

Således vedtaget den 2. februar 2018, Erik Østergaard, dirigent