VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN ”JARLS VENNER”

§ 1

NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er støtteforeningen "Jarls Venner". Dens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

 

§ 2

FORMÅL

Foreningens formål er at støtte Idrætsforeningen "JARL", Arden, økonomisk. Støtteforeningens bestyrelse afgør på hvilken måde støtten skal ydes.

 

§ 3                      

MEDLEMMER

Som medlem kan optages alle der vedkender sig nærværende vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4

LEDELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 mand. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 1-2 medlemmer vælges ligeledes på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 0-1 henholdsvis 1-2 medlemmer.

Det sidste medlem vælges på Idrætsforeningen "JARL"s Generalforsamling.

Der vælges 1. suppleant til bestyrelsen ved hver generalforsamling.

Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at der afgår 1 revisor hvert år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.

 

§ 5

BESTYRELSE

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Der vælges næstformand, kasserer og sekretær. Som kasserer kan der vælges en person udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

I tilfælde af formandens fravær leder næstformanden mødet.

Bestyrelsen fører og underskriver en protokol over alle møder.

 

§ 6

TEGNINGSRET

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§ 7

REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

 

§ 8                      

HÆFTELSE

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest den 15. februar. Indkaldelse sker ved annoncering på offentlige tilgængelige medier. Indkaldelsen kan ske i forbindelse med Idrætsforeningen "JARL"s indkaldelse til generalforsamling.

Annoncering skal ske med højst 4 og mindst 2 ugers varsel.

Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændring, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger for generalforsamlingen.

Kun foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over 50%), dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de angivne stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 10

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen

finder det fornødent eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stiller

skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

Indkaldelse skal indvarsles efter samme retningslinjer som ordinær

generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

 

§ 1 1

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

4. Indkommende forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode:

A.                         Formand (på lige årstal)

B.                         0-1 bestyrelsesmedlem (på lige årstal)

C.                         1-2 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal)

D.                         1 suppleant (vælges hvert år)

6. Valg af revisorer.

1 revisor (på lige årstal)

1 revisor (på ulige årstal)

7. Eventuelt

 

§ 12

FORENINGENS OPHØR

 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede deltagere på 2 af hinanden følgende ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ved foreningens ophør overføres foreningens midler til Idrætsforeningen "JARL" Arden.

Således vedtaget

Arden den 31. januar 2020 

 

 

Walther Christensen

_________________________________
Dirigent