Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Referat af Jarls generalforsamling 8. februar 2013 kl. 18.00 i Arden Hallerne


Indledning:
Jens Dorph bøde velkommen til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen holder vi fest i år – næsten en tradition. Alle priser blev uddelt ved indledningen af generalforsamlingen. (se navnene under pkt.15)


Til at styre begivenhederne skal vi have valgt en dirigent.

 

 1. Valg af dirigent
  Ove Hjort foreslås af bestyrelsen

  Ove Hjort blev valgt.
  Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed
  Lovligheden blev godkendt
  Evt. udpege stemmeoptællere
  Vi udpeger stemmetællere såfremt dette bliver nødvendigt.


 2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
  Jens Dorph (Trim og Bevægelse og samvær aflagde selv deres årsberetning)Årsberetningen blev godkendt med følgende kommentarer: Bemærkning om at det var forståeligt at der ikke var større indtjening i cafeteriaet, idet der ikke havde været afholdt så mange arrangementer som tidligere år. Der opfordres til at få dannet et arrangementsudvalg igen, så vi kan få denne indtjening igen. Bestyrelsen tager dette til efterretning.Flere frivillige i cafeteriaet oplever at mange gæster til svømmehallen går ind uden at betale. Denne information gives videre til centerlederen, idet det er hallen der skal modtage denne betaling. Der blev givet udtryk for ønske om at få bedre faciliteter i klublokalet. Der er også manglende rengøring. Der opfordres til at man i stedet bruger foyeen. Ligeledes var der ønske om bedre faciliteter ved fodboldbanerne, bl.a. flere bænke. Formanden fra fodbold gav udtryk for at der ofte var problemer ift. bæmkene. Ofte blev bænkene ikke sat på plads efter brug, hvilke medfører problemer når der skal slåes græs. Bestyrelsen tager dette til efteretning.


 3. Aflæggelse af sportslige udvalgs årsberetninger til godkendelse
  Fodboldudvalget Ib Kjeldsen
  Håndboldudvalget Tommy Poulsen
  Badmintonudvalget Klaus Hansen
  Svømmeudvalget Henrik Christensen (på vegne Lisbeth Bøss)
  Alle årsberetninger blev godkendte


 4. Fremlæggelse af årsregnskabet med påtegning af foreningens revisorer til godkendelse
  Niels Jørn Jakobsen
  Årsregnskab blev godkendt.


 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
  Niels Jørn Jakobsen
  Budget blev godkendt


 6. Fremlæggelse af årsregnskabet for Jarl Ardens Fond til orientering
  Niels Jørn Jakobsen


 7. Behandling af indkomne forslag:
  Kan indleveres til formanden indtil en uge før generalforsamlingen.
  Der er ikke modtaget forslag.


 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode:
  A: Formand (på ulige årstal) Jens Dorph er på valg. Jens Dorph ønsker ikke at fortsætte som formand. Bestyrelsen foreslår valg af Benny E. Rasmussen.
  Benny Rasmussen blev valgt som formand.
  B: 2 medlemmer (på lige årstal) Niels Jørn Jakobsen og Chris Hansen er ikke på valg.
  C: 2 medlemmer (på ulige årstal) Liselotte Uhrenholt Christiansen og Vivi Jessen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg til Liselotte Uhrenholt Christiansen. Vivi Jessen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Jens Dorph.
  Liselotte Christiansen og Jens Dorph blev genvalgt.
  D: Suppleant. Jens Jørgensen og Benny E. Rasmussen har været suppleanter. Benny er valgt til formand . Der er kun krav om en suppleant og bestyrelsen foreslår Jens Jørgensen som suppleant til bestyrelsen.
  Jens Jørgensen blev valgt til suppleant.


 9. Godkendelse af udvalgsformændene til ledelsen.
  Fodboldudvalget: Ib Kjeldsen
  Håndboldudvalget: Tommy Poulsen (medlemsmøde umiddelbart forud for generalforsamling)
  Badmintonudvalget: Klaus Hansen
  Svømmeudvalget: Lisbeth Bøss
  Alle formænd blev godkendt.


 10. Valg af revisorer:
  A: 1 revisor (på ulige årstal) Ida Jørgensen på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg
  Ida Jørgensen belv genvalgt.
  B: 1 revisor (på lige årstal) Caspar Meldgaard Jensen – er ikke på valg.
  C: 1 revisorsuppleant (vælges hvert år) – Erik Østergaard foreslås genvalgt.
  Erik Østergaard blev genvalgt.


 11. Valg af fanebærer (hvert år)
  Torben Kyneb ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans Hansen (Perle).
  Perle blev valgt.


 12. Valg af medlemmer til Jarl Ardens Fond (hvert år)
  Bestyrelsen foreslår at de nuværende medlemmer fortsætter. Dvs. Bent Christensen, Henrik Sørensen og Mogens Bisgaard
  Alle nuværende medlemmer blev genvalgt.


 13. Valg af medlemmer til Arden-Hallens Forretningsudvalg.
  A: 1 medlem (på ulige årstal). Ole Kristensen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
  Ole Kristensen blev genvalgt.
  B: 1 medlem (på lige årstal). Jens Riise Dalgaard– er ikke på valg.
  C: Suppleant (hvert år). Marianne Bjønnes – bestyrelsen foreslår genvalg
  Marianne Bjønnes blev genvalgt.


 14. Valg af medlem til Jarl Venners bestyrelse (hvert år).
  Her er valgt Walther Christensen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
  Walther Christensen blev genvalgt.


 15. Uddeling af pokaler
  Følgende pokaler blev uddelt:
  Sigurd Kristensens mindepokal. Modtager blev Bent Johansen (Fynne)
  Idrætsprisen. Modtager blev Kenneth Christensen
  Lederpokalen. Modtager blev Nickals Hansen
  Kammeratskabspokalen. Modtager blev Hans Jørgen Hansen (Perle)
  Årets idrætspræstationModtager blev UV-drengene George, Mads, Jacob og Andreas


 16. Eventuelt.
  Der blev opfordret til at vi skulle huske at nyde alle vores pokaler i de nyopsatte pokalskabe. Ønske om at flytte generalforsamlingen til et andet itdspunkt, idet den ligger lige op af vinterferien. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Ligeledes ønske om at bestyrelsen får fokus på økonomien, idet der er et stort underskud. Bestyrelsen vil sørge for at have stor fokus på dette.


Generalforsamlingen blev afsluttet med et Jarl leve.

Til forside