Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Referat af Jarls generalforsamling 10. februar 2012 kl. 18.00 i Arden Hallerne


Indledning (Dorph):
Velkommen til generalforsamling
Efter generalforsamlingen holder vi en lille fest – næsten en tradition.
Til at styre begivenhederne skal vi have valgt en dirigent.

 1. Valg af dirigent
  Erik Østergaard foreslås af bestyrelsen  Erik Østergaard blev valgt
  Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed (varslet i Rold Skov den 17.01.2012) Generalforsamlingen er lovligt varslet
  Evt. udpege stemmeoptællere. Henrik Harbo og Mogens Bisgaard blev udpeget.


 2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse Årsberetningen blev godkendt.Zumba(Birgitte Wielandt) og Trim (Hans Jørgen Jensen) fremlagde også deres årsberetninger.
  Jens Dorph m.fl. udvalg formænd.


 3. Aflæggelse af sportslige udvalgs årsberetninger til godkendelse
  Fodboldudvalget Ib Kjeldsen Årsberetningen blev godkendt.Håndboldudvalget Tommy Poulsen Årsberetningen blev godkendt.
  Badmintonudvalget Klaus Hansen Årsberetningen blev godkendt.

  Svømmeudvalget Henrik Christensen Årsberetningen (fremlagt af Lisbeth Bøss) blev godkendt.


 4. Fremlæggelse af årsregnskabet med påtegning af foreningens revisorer til godkendelse
  Niels Jørn Jakobsen Årsregnskabet blev godkendt.


 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
  Niels Jørn Jakobsen Budgettet blev godkendt. Ønske fra udvalg om at få ændret vedtægter således at man ikke behøver at indkalde til medlemsmøder i aviserne men kun pr. Mail til medlemmerne. Bestyrelsen tager dette til efterretning.


 6. Fremlæggelse af årsregnskabet for Jarl Ardens Fond til orientering
  Niels Jørn Jakobsen Årsregnskaber blev godkendt. Ønske fra medlem om at fonden uddeler flere penge, dette blev taget til efterretning.


 7. Behandling af indkomne forslag:
  Kan indleveres til formanden ind til en uge før generalforsamlingen.  Der er indkommet et forslag, dog er dette afleveret for sent men dette fremlægges alligevel. Jens ole Rørbæk har ønsket en drøftelse af om Jarls Venner kan overtage retten til at afholde halballer i Arden efter Jarl Arden. Dirigenten gør opmærksom at forslag som dette ikke er et emne der kan drøftes på en generalforsamling men i stedet mellen Jarl Ardens bestyrelse og Jarls venner.Formand Jens Dorph udtrykker at bestyrelsen ikke ser at Jarl Arden har retten til at afholde halballer. Derfor ser bestyrelsen ikke nogen hindring for at Jarls venner afholder disse så længe givne love og regler overholdes. Bestyrelsen lægger op til en dialog med Jarls Venner vedr. dette.


 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode:
  A: Formand (på ulige årstal) Jens Dorph er ikke på valg.
  B: 2 medlemmer (på lige årstal) Niels Jørn Jakobsen og Chris Hansen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.Begge blev genvalgt.

  C: 2 medlemmer (på ulige årstal) Liselotte Uhrenholt Christiansen og Jens Jørgensen er ikke på valg. Men Jens Jørgensen ønsker at træde ud af bestyrelsen, hvorfor Bestyrelsen foreslår Vivi Jessen vælges for 1 år.Vivi Jessen blev valgt for 1 år.
  D: Suppleant. Jens Jørgensen og Benny E. Rasmussen forslås som arbejdende suppleanter til bestyrelsen. Jens Jørgensen blev valgt som 1. suppleant og Benny Rasmussen som 2. suppleant.


 9. Godkendelse af udvalgsformændene til ledelsen.
  Fodboldudvalget: Ib Kjeldsen
  Håndboldudvalget: Tommy Poulsen

  Badmintonudvalget: Klaus Hansen
  Svømmeudvalget: Henrik Christensen
  Valget af alle 4 formænd blev godkendt.


 10. Valg af revisorer:
  A: 1 revisor (på ulige årstal) Ida Jørgensen – er ikke på valg.

  B: 1 revisor (på lige årstal) Caspar Meldgaard Jensen – er på valg. - bestyrelsen foreslår genvalg.Caspar Jensen blev genvalgt.
  C: 1 revisorsuppleant (vælges hvert år) – Erik Østergaard foreslås genvalgt.Erik Østergaard blev genvalgt.


 11. Valg af fanebærer (hvert år)
  Torben Kyneb foreslås genvalgt.Torben Kyneb blev genvalgt.


 12. Valg af medlemmer til Jarl Ardens Fond (hvert år)
  Bestyrelsen foreslår at de nuværende medlemmer fortsætter. Dvs. Bent Christensen, Henrik Sørensenog Mogens Bisgaard Alle blev genvalgt.


 13. Valg af medlemmer til Arden-Hallens Forretningsudvalg.
  A: 1 medlem (på ulige årstal). Ole Kristensen er ikke på valg.
  B: 1 medlem (på lige årstal). Jens Riise Dalgaard – er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.Jens Dalgaard blev genvalgt.
  C: Suppleant (hvert år). Marianne Bjønnes – bestyrelsen foreslår genvalg .Marianne Bjønnes blev genvalgt.


 14. Valg af medlem til Jarl Venners bestyrelse (hvert år).
  Her er valgt Svend Eriksen, der ikke ønsker at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Walther Christensen.Walther blev valgt.


 15. Uddeling af pokaler
  Følgende pokaler blev uddelt:
  a.  Sigurd Kristensens mindepokal.Blev uddelt til Lisbeth Domino.
  b.  Idrætsprisen. Blev uddelt til Michael Harbo
  c.  Lederpokalen. Blev uddelt til Kurt Jørgensen
  d.  Kammeratskabspokalen. Blev uddelt til Simon Kristensen
  e.  Årets Idrætspræstation. Blev uddelt til Mads Jakobsen(Denne pris blev uddelt for første gang af Bestyrelsen, og er et engangsbeløb)


 16. Eventuelt. Ingen medlemmer ønskede at drøfte emner under eventuelt.


Generalforsamlingen blev afsluttet med et Jarl leve.

Til forside