Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Få ref. af Jarls generalforsamling som pdf.fil - referat gen.fors.


Referat af Jarls generalforsamling 5. februar 2010 kl. 18 i Arden-hallerne


Indledning (JRD):
Velkommen til generalforsamling
Efter generalforsamlingen holder vi fest igen i år – næsten en tradition. Skulle være færdig
til kl. 19.30.
Til at styre begivenhederne skal vi have valgt en dirigent.

 1. Valg af dirigent
  Erik Østergaard foreslås af bestyrelsen Erik Østergaard blev valgt.
  Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed


  Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, idet der er annonceret i Rold Skov bladet.
  Evt. udpege stemmeoptællere Ingen blev udpeget, da der intet var til skriftlig afstemning.


 2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
  Jens R. Dalgaard
  Årsberetningen blev godkendt

 3. Aflæggelse af sportslige udvalgs årsberetninger til godkendelse
  Fodboldudvalget Ib Kjeldsen  Denne blev fremlagt af Mogens Bisgaard. Årsberetningen blev godkendt
  Håndboldudvalget Tommy Poulsen

  Årsberetningen blev godkendt.
  Badmintonudvalget Jens Kragelund
  Denne blev fremlagt af Jens Dalgaard. Årsberetningen blev godkendt.
  Svømmeudvalget Birgitte Wielandt
  Årsberetningen blev godkendt.

 4. Fremlæggelse af årsregnskabet med påtegning af foreningens revisorer til godkendelse
  Niels Jørn Jacobsen
  Årsberetningen blev godkendt.

 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
  Niels Jørn Jacobsen
  Budgettet for 2010 blev godkendt. Bemærkninger om at bestyrelsen bør være opmærksom på, om de budgetteret beløb under kontingentindtægter og udgifter under diverse er realistiske. Dette blev taget til efterretning.

 6. Fremlæggelse af årsregnskabet for Jarl Ardens Fond til orientering
  Niels Jørn Jakobsen
  Orienteringen blev fremlagt.

 7. Behandling af indkomne forslag:
  Kan indleveres til formanden ind til en uge før generalforsamlingen.
  Der var ikke indkommet nogen forslag.

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode:
  A: Formand (på ulige årstal) Jens R. Dalgaard er egentlig ikke på valg, men da han ønsker at træde tilbage fra formandsposten, foreslår bestyrelsen i stedet den nuværende næstformand Jens Dorph.
   B: 2 medlemmer (på lige årstal) Niels Jørn Jacobsen og Jens Dorph er på valg. Bestyrelsen foreslår, at Niels Jørn Jacobsen fortsætter og at Jens R. Dalgaard overtager Jens Dorphs plads, da han jo foreslås som formand.
  C: 2 medlemmer (på ulige årstal) er Liselotte Uhrenholt Christiansen og Benny E. Rasmussen (der i sommeren 2009 indtrådte i stedet for Karen Leth- Sørensen Riis) er ikke på valg.
  D: Suppleant. Chris Hansen og Jens Jørgensen forslås som arbejdende suppleant til bestyrelsen.

  Jens Dorph blev valgt som formand, Jens R. Dalgaard og Niels Jørn Jacobsen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Chris Hansen blev valgt som 1. suppleant og Jens Jørgensen som 2. suppleant.

 9. Godkendelse af udvalgsformændene til ledelsen.
  Fodboldudvalget: Ib Kjeldsen
  Håndboldudvalget: Tommy Poulsen (medlemsmøde umiddelbart forud for generalforsamling)
  Badmintonudvalget: Jens Kragelund
  Svømmeudvalget: Birgitte Wielandt
  Alle blev godkendte.

 10. Valg af revisorer:
  A: 1 revisor (på ulige årstal) Wagn Andreassen – er på valg. – bestyrelsen foreslår Caspar Jensen, som vælges for 2 år. Fuldmagt foreligger
  Caspar blev valgt.

  B: 1 revisor (på lige årstal) Børge Kristiansen – er efter aftale på valg – bestyrelsen foreslår      Ida Jørgensen
  Ida Jørgensen blev valgt.
  C: 1 revisorsuppleant – her var det tidligere Henrik Harbo. I stedet foreslås Erik Østergaard
  Erik Østergaard blev valgt.

 11. Valg af fanebærer (hvert år)
  Niels Erik Nielsen har ønsket at stoppe efter mange år på den hårde post. I stedet foreslås valg af Torben Kyneb.
  Torben Kyneb blev valgt.

 12. Valg af medlemmer til Jarl Ardens Fond (hvert år)
  Bestyrelsen foreslår at de nuværende medlemmer fortsætter. Dvs. Bent Christensen, Henrik Sørensen og Mogens Bisgaard(fuldmagt foreligger fra alle)
  Bent Christensen, Henrik Sørensen og Mogens Bisgaard blev genvalgt.

 13. Valg af medlemmer til Arden-Hallens Forretningsudvalg.
  A: 1 medlem (på ulige årstal). Ove Hjort– er ikke på valg, men da Ove opstiller som formand for repræsentantskabet for Arden Hallerne foreslår bestyrelsen at Ole Christensen overtager Oves plads ofr det næste år..
  B: 1 medlem (på lige årstal). Søren Boerris Rytter – er på valg
  C: Suppleant (hvert år). Marianne Bjønnes – bestyrelsen foreslår genvalg
  Søren Boerris og Marianne Bjønnes blev genvalgt, og det blev godkendt at Ole Christensen overtager Oves plads.

 14. Valg af medlem til Jarl Venners bestyrelse (hvert år).
  Her er valgt Anita Olesen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
  Anita Olesen blev genvalgt.

 15. Uddeling af pokaler
  Følgende pokaler blev uddelt:
  a.  Sigurd Kristensens mindepokal. Blev uddelt til Arne Nielsen.
  b.  Idrætsprisen. Blev uddelt til Jan Nyeboe.
  c.  Lederpokalen. Blev uddelt til Jørgen Olesen.
  d.  Kammeratskabspokalen. Blev uddelt til Annette Nørgaard.

 16. Eventuelt.
  Der blev opfordret til at hvis alle forældre tager en aften i cafeteriaet, vil det betyde, at det bliver ca. en gang hver 3 år. Med andre ord, hvis vi er mange til at tage en tørn, så vil det ikke blive ret ofte.
  Der blev givet ros til frivillige samt Jens Dalgaard og Annette Nørgaard for det bredtfavnende arbejde i klubben.


Generalforsamlingen blev afsluttet med et Jarl leve.

Til forside